Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία Ν.P. Family Plan LTD (στο εξής εταιρεία) στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy (στο εξής ιστοσελίδα εταιρείας), παρέχει τις υπηρεσίες της όπως περιγράφουν οι πιο κάτω όροι χρήσης. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος  των σελίδων της ιστοσελίδας της εταιρείας οφείλει όπως μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει σε επίσκεψη ή/και χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας της μία σειρά υπηρεσιών, ιστοσελίδων, επιλογών ή/και πηγών οι οποίες περιέχουν εργαλεία  επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των επισκεπτών ή/και χρηστών, υπηρεσίες/ιστοσελίδες προσωπικού χαρακτήρα καθώς και περιεχομένου. Στις σελίδες της ιστοσελίδας της εταιρείας, περιλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε είδους. Οι υφιστάμενες  καθώς και ενδεχόμενες καινούργιες υπηρεσίες ή /και σελίδες που θα ενταχθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός και αν ρητά αναφερθεί το αντίθετο. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι οι σελίδες ή/και υπηρεσίες παρέχονται στο σύνολο τους «όπως είναι» και η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με διαγραφή, κακή απόδοση, αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης ή περιορισμένη διάρκεια χρόνου αποθήκευσης οποιονδήποτε πληροφοριών ή/και κειμένων ή/και δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών των οποιονδήποτε σελίδων της ιστοσελίδας της εταιρείας ή/και προσωπικών σελίδων ή/και υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος έχει την απόλυτη ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η πρόσβαση του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους δύναται να προνοεί την καταβολή τελών σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή/και φορείς (όπως  άλλες εταιρείες ή/και παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου και χρέωση για το χρόνο παραμονής σε αυτό). Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών χρεώσεων για αντίστοιχες υπηρεσίες. Επιπλέον οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενδεχόμενο προσωπικό εξοπλισμό και αναγκαία μέσα της τεχνολογίας που θα καθιστούν κάθε φορά εφικτή την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Νοουμένου ότι επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος επιθυμεί να κάνει εγγραφή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, θεωρείται ότι  αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και όπως παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα της εταιρείας στις αντίστοιχες φόρμες ή/και αιτήσεις που θα του εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες της εταιρείας και της ιστοσελίδας της.

Νοείται ότι είναι κοινώς και αμοιβαίως αντιληπτό κι αποδεκτό ότι η εταιρεία και η ιστοσελίδα της προσφέρει στους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη την αναγκαία τεχνική υποδομή και μέσα για δημοσίευση περιεχομένου ή/και κειμένου ή/και διαφήμισης όμως οι πληροφορίες, απόψεις, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφικό υλικό, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα και κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτάται δημόσια ή μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή/και νομικού προσώπου το οποίο το έχει αποστείλει στην εταιρεία για χρήση του στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή/και άλλες υπηρεσίες της όπως εκδηλώσεις. Νοείται λοιπόν ότι ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος παραμένει αποκλειστικά και απόλυτα υπεύθυνος για το σύνολο του περιεχομένου που αποστέλλει στην εταιρεία για ανάρτηση, δημοσίευση ή / και παροχή διαμέσου υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της. Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της είναι αδύνατο να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, λόγω του μεγάλου του όγκου και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την νομιμότητα, ποιότητα, ακρίβεια, ακεραιότητα ανάλογου περιεχομένου.

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/κα μέλη αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εταιρεία ή η ιστοσελίδα της για οποιοδήποτε ενδεχόμενο λάθος ή/και παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ζημία που ενδεχομένως να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή/και άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας. Σε περίπτωση πoυ η εταιρεία ή η ιστοσελίδα της ειδοποιηθεί για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προκαλεί ηθική βλάβη ή/και οποιαδήποτε άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διαφυλάσσει και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αντίστοιχου περιεχομένου και ταυτόχρονα να τερματίσει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη κατανοούν και συναινούν ότι η εταιρεία απαγορεύει ρητώς τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για:

-την κοινοποίηση περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα βάση νόμου ή εμπιστευτικής σχέσης να διαθέσουν

-ή/και ενδεχομένως να προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή/και που δεν είναι νόμιμο

-ή/και που θεωρείται επιβλαβές ή/και απειλητικό ή/και που προσβάλει ή/και κρίνεται επιζήμιο ή/και  δυσφημιστικό ή/και βίαιο ή/και υβριστικό ή/και ρατσιστικό ή/και χυδαίο ή/ και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρείται μη αποδεκτό ή/και ανάρμοστο ή/και αποδοκιμαστέο με οποιοδήποτε τρόπο

-ή/και το οποίο παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή/και ενδεχομένως να προκαλέσει συναισθήματα οργής ή/και μίσους ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστά ποινικό αδίκημα

-ή/και για την τοποθέτηση λογισμικού ή/και περιεχομένου κάθε είδους (κείμενο, γραφικό, φωτογραφία, εικόνα, ήχος, βίντεο, κινούμενο σχέδιο ή/και animation) το οποίο θεωρείται ότι  παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και εμπορικών μυστικών οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ή/και φορέα

– για την τοποθέτηση αυτόκλητης ή/και χωρίς εξουσιοδότηση διαφήμισης ή/και άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και την αποστολή μη επιθυμητών ή/και μη προσκαλουμένων από τον παραλήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ή/και κάθε άλλη μορφή μη επιθυμητής προβολής ή/και προώθησης περιεχομένου

-για την τοποθέτηση ή/και προώθηση ή/και προσφορά περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνει viruses (ψηφιακούς ιούς) ή/και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα ή/και αρχεία ή/και προγράμματα κατασκευασμένα με σκοπό να παρεμβάλουν ή/και να  βλάψουν ή/και να καταστρέψουν ή/και να περιορίσουν το βαθμό λειτουργικότητας   οποιουδήποτε λογισμικού ή/και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και  τηλεπικοινωνίας.

Αλλοίωση ή παραχάραξη αναγνωριστικών του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους με απώτερο σκοπό την παραπλάνηση της προέλευσης του περιεχομένου που κοινοποιείται διαμέσου των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για μίμηση νομικού ή/και φυσικού προσώπου ή/και δήλωση ψευδών στοιχείων για την ταυτότητα του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους ή/και παραπλανητική δήλωση σε ότι αφορά τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους με οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παρέμβαση ή/και διάσπαση ή/και οποιαδήποτε παρεμβολή στις υπηρεσίες των υπηρεσιών ή/και των servers ή/και των δικτύων που είναι σε σύνδεση με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας, ή/και μη συμμόρφωση στους όρους και τις προϋποθέσεις ή/και τις διαδικασίες ή/και τους  κανόνες επίσκεψης ή/και χρήσης των δικτύων αυτών.

Παράβαση ή/και παραβίαση κακόβουλα ή/και μη, με πρόθεση ή/και χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Κατάχρηση ή/και παρεμπόδιση ή/και παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή/και μέσο της προσωπικής ή/και ιδιωτικής ζωής ή/και των ατομικών, προσωπικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών όπως για παράδειγμα δια της συλλογής ή/και αντιγραφής ή/και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων άλλων επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών.

 

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας αντιλαμβάνονται πλήρως και αποδέχονται πλήρως ότι η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν δύναται να καταβάλλει διαρκή προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που περιλαμβάνει, αλλά ότι η ιστοσελίδα της εταιρείας και οι αρμόδιοι λειτουργοί ή/και συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής ή/και κατά βούληση επιλογής άρνησης κοινοποίησης ή/και ανάρτησης ή/και δημοσίευσης ή/και μετατόπισης ή/και  διαγραφής μέρους ή/και όλου οποιουδήποτε περιεχομένου παρουσιάζεται ή/και προσφέρεται διαμέσου των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας. Επιπλέον η εταιρεία, η ιστοσελίδα της και οι υπεύθυνοι λειτουργοί ή/και συνεργάτες της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, νοείται ότι διατηρούν το δικαίωμα να επιμελούνται ή/και να διαγράφουν μέρος ή/και όλο οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο κρίνεται ότι ενδεχομένως να παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι οφείλουν να αξιολογούν κατά τη δική τους αυτόβουλη κρίση και να είναι υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να εμπεριέχει η επίσκεψη ή/και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να στηριχθούν στην ορθότητα, αρτιότητα ή/και τη ωφελιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας. Βάση αυτού του όρου, οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι δεν μπορούν να στηριχθούν στο περιεχόμενο που δημιουργεί ή/και αναδημοσιεύει ή/και αναρτά η ιστοσελίδα της εταιρείας ή/και σε περιεχόμενο που αποστέλλεται στην εταιρεία και στην ιστοσελίδα της εταιρείας προς ανάρτηση περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στις διάφορες σελίδες των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών ή/και όλων των λοιπών υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της.

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν προς τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύονται όπως δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό καθώς και όπως τηρούν απόλυτα και πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας  δεσμεύονται να ακολουθούν ρητά και πιστά την νομοθεσία που σχετίζεται και αφορά στην μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Διαφήμιση

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίας της εταιρείας και της ιστοσελίδας της προς ανάρτηση ή/και δημοσίευση πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, μουσικών αρχείων, βίντεο, μηνυμάτων, νοείται ότι ταυτόχρονα δίνουν τη συγκατάθεση τους και την άδεια στην εταιρεία και την ιστοσελίδα της, για την περίοδο στην οποία το συγκεκριμένο περιεχόμενο αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, να κάνει χρήση του χώρου ανάρτησης του συγκεκριμένου περιεχομένου για σκοπούς διαφήμισης. Επιπλέον, οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη που αναρτούν ή/και δημοσιεύουν πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα ταυτόχρονα δίνουν τη συγκατάθεση τους για την ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από την εταιρεία και την ιστοσελίδα της, στις ανάλογες σελίδες/υπηρεσίες της.

Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της δεν φέρει και δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών με τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή/και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και για την οποιανδήποτε ενδεχόμενη εμπορική ή/και άλλη  συναλλαγή ενδεχομένως να προκύψει από τη μεταξύ τους επικοινωνία ή/και σχέση.

Αποζημίωση από βλάβη

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι η αποκλειστική ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας και της ιστοσελίδας της και των λειτουργών ή/και των συνεργατών της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη ενδεχομένως να προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων νομικών ή/και φυσικών προσώπων ή/και φορέων εξαιτίας περιεχομένου που αυτοί προσφέρουν προς ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, αποτελεί αποκλειστικά και ρητά δική τους ευθύνη.

Παροχή, έναρξη ή/και τερματισμός λειτουργίας υπηρεσιών εταιρείας  και της ιστοσελίδας της

Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της διαφυλάσσουν και διατηρούν το δικαίωμα όπως τροποποιήσουν ή/και τερματίσουν ή/και προσωρινά διακόψουν μέρος ή/και το όλο των υπηρεσιών τους με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι η εταιρεία και η ιστοσελίδα της διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν ή/και τερματίσουν τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες τους ή/και να διακόψουν ή/και τερματίσουν την προσφορά περιεχομένου στους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη που ενδεχομένως να κρίνει η εταιρεία ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, περιλαμβανομένου εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφικού υλικού, γραφιστικών και άλλων σχεδίων, κειμένων και γενικά όλου του περιεχομένου και των αρχείων της ιστοσελίδας της εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, κατατεθειμένα σήματα όπως και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της και προστατεύονται από τις ανάλογες διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, όπως και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Εξαίρεση αποτελούν τα ρητώς αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή/και συνεργατών ή/και φυσικών ή/και νομικών προσώπων και φορέων καθώς και οι μεμονωμένες περιπτώσεις που με την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της εταιρείας δύναται να γίνει χρήση μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας της  με ρητή αναφορά της ένδειξης προέλευσης του από την ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy και νοουμένου ότι κάτι τέτοιο δε θα θίγει σε καμία περίπτωση τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και της ιστοσελίδας της. Κατά συνέπεια δεν είναι επιτρεπτή η πώληση ή/και αναμετάδοση ή/και αναπαραγωγή ή/και αντιγραφή ή/και τροποποίηση ή/και αναδημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε άλλες υπηρεσίες ή και προϊόντα παρουσιάζονται ή/και αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας φέροντας τα σήματα αντίστοιχων φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή/και φορέων ή/και οργανισμών ή/και συνεργατών ή/και οποιουδήποτε άλλου, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και οι προαναφερόμενοι φέρουν την ανάλογη ευθύνη. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αναπαράγουν ή/και αναδημοσιεύσουν ή/και πωλήσουν ή/και με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτούν εμπορικά ή/και μη μέρος ή/και σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου που έχει το διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις όπως και στην περίπτωση της αμέλειας, η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κανενός είδους ζημία την οποία ενδεχομένως να υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας της εταιρείας και στις οποίες προχωρεί με απόλυτα δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της εταιρείας προσφέρονται επακριβώς «όπως είναι» και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ή/και εγγύηση ρητή ή και συνεπαγόμενη δια οποιασδήποτε μεθόδου. Στον υπέρτατο βαθμό και βάση του νόμου, η εταιρεία και η ιστοσελίδα της αρνείται πάσα φύση και όλες τις εγγυήσεις ρητές ή και συνεπαγόμενες, περιλαμβανομένων όσων συνεπάγονται στην εμπορευσιμότητα ή/και την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό.

Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της δεν δίνει καμία εγγύηση ότι:

-οι υπηρεσίες, οι σελίδες και τα περιεχόμενα ή/και οι επιλογές που παρέχει θα προσφέρονται δίχως διακοπή ή/και λάθη ή/και ότι ενδεχόμενα σφάλματα θα αποκαθιστούνται.

– η ιστοσελίδα της εταιρείας ή/και οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή/και servers διαμέσου των οποίων αυτές προσφέρονται προς τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη, δεν θα περιέχουν viruses ή/και πιθανά άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το κόστος για ενδεχόμενες επιδιορθώσεις ή/και εξυπηρετήσεις παραμένει στην ευθύνη των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών και σε καμία περίπτωση δεν το αναλαμβάνει η εταιρεία ή/και η ιστοσελίδα της.

-σε καμία περίπτωση για την ορθότητα ή/και πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων των σελίδων της ή/και των υπηρεσιών ή/και των αποτελεσμάτων ή/και των επιλογών.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες ή/και συμβουλές

Το περιεχόμενο ή/και οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, συλλέγονται από επιστημονικούς συνεργάτες της εταιρείας όπως παιδίατρους, γυναικολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διαιτολόγους, διατροφολόγους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς εκπαιδευτικούς, γιατρούς καθώς και άλλα εξειδικευμένα άτομα και φορείς ο καθένας στο είδος και στον τομέα εξειδίκευσης τους και είναι είδος μίας προσφοράς προς τους  επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας αλλά και προς την ευρύτερη κοινότητα των επισκεπτών ή/και χρηστών του διαδικτύου και δεν είναι δυνατό σε καμιά απολύτως περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την εφαρμογή ή μη εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών. Η ιστοσελίδα της εταιρείας αναλαμβάνει τη συλλογή, τη συντακτική επιμέλεια και πιθανή επεξεργασία καθώς και τη διανομή των κειμένων και του συνόλου του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών των κειμένων και του γενικού συνολικού περιεχομένου τους ή/και την απουσία πιθανών σφαλμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα λόγω μεγάλου όγκου των κειμένων και του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων στη διαδικασία συλλογής ή/και επιμέλειας του υλικού που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα της εταιρείας αλλά και στη διαδικασία της ετοιμασίας του, της παραγωγής και της παρουσίασης του. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της από δική τους πρωτοβουλία, αυτόματα αναλαμβάνουν και την ανάλογη και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης των προσφερόμενων κειμένων ή/και πληροφοριών.

Δεσμοί προς άλλους διαδικτυακούς τόπους / ιστοσελίδες

Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της δεν προβαίνει σε έλεγχο της διαθεσιμότητας ή/και του περιεχομένου ή/και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή/και των όρων χρήσης ή/και της ποιότητας ή/και της αρτιότητας ή/και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων ή/και σελίδων στα οποία ενδεχομένως να παραπέμπει διαμέσου links («δεσμών») ή/και hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners. Κατά συνέπεια για οποιοδήποτε θέμα ή/και πρόβλημα μπορεί να προκύψει στη διάρκεια ή/και μετά την  επίσκεψη ή/και χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας οφείλουν όπως αποταθούν απευθείας στους αρμόδιους των αντίστοιχων ιστοσελίδων ή/και σελίδων, οι οποίοι έχουν αδιαμέλιστα τη σχετική ευθύνη για την προσφορά των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι επιδοκιμάζει ή/και αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι σχετίζεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σελίδες και υπηρεσίες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και  μέλη αντιλαμβάνονται και συναινούν ότι η εταιρεία και η ιστοσελίδα της δύναται να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών της περιλαμβανομένων και των περιόδων διατήρησης των υπηρεσιών της ή/και κάθε άλλου είδους υλικό ή/και περιεχόμενο που δημοσιεύει ή/και αποστέλλει προς δημοσίευση επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος. Επιπλέον οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη αντιλαμβάνονται και εγκρίνουν ότι η εταιρεία και η ιστοσελίδα της διατηρούν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν εγγραφές ή/και λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν αδρανείς από τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη για διάστημα τριών μηνών.

Προστασία ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών (ανηλίκων)

Οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη της ιστοσελίδας της εταιρείας οι οποίοι είναι κάτω των δεκαοχτώ ετών, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες εταιρείας και της ιστοσελίδας της.  Εντούτοις αν ανήλικοι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη με δική τους πρωτοβουλία επισκεφτούν σελίδες της ιστοσελίδας της εταιρείας, η τελευταία  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της τρέφουν τον δέοντα και απόλυτο σεβασμό για τα προσωπικά δικαιώματα όλων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της ιστοσελίδας της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παραθέτει πιο κάτω την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών κατά την διάρκεια παραμονής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Στοιχειώδης επιδίωξη της συγκέντρωσης προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών είναι η προσφορά ομαλής, εποικοδομητικής και εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy . Επιπλέον καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών από την εταιρεία Ν.Ρ. Family Plan LTD. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Ν.Ρ. Family Plan LTD.

Λαμβάνοντας υπόψην τη φύση και τον όγκο του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ν.Ρ. Family Plan LTD  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της  www.familyplan.com.cy στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

H Ν.Ρ. Family Plan LTD συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης ή/και χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της ή/και επισκέπτεται την ιστοσελίδα  www.familyplan.com.cy και όταν χρησιμοποιεί  τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη ή/και χρήστη στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy της  Ν.Ρ. Family Plan LTD οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Πόλη,  Αριθμός και ηλικίες παιδιών και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών ή /και χρηστών της εταιρείας N.P. Family Plan LTD ή / και της ιστοσελίδας της www.familplan.com.cy  καθώς και την καλύτερη επιλογή του περιεχομένου που προσφέρει, ώστε να είναι ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις προτιμήσεις ή / και τις ανάγκες τους καθώς και για την ενημέρωση τους αναφορικά με νέες υπηρεσίες ή / και προϊόντα.

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD δίνει το δικαίωμα στους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων ή/και αδρανοποίηση του λογαριασμού τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ανά πάσα ώρα και στιγμή ηλεκτρονικό  μήνυμα στην εταιρεία στο επίσημο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο info@familyplan.com.cy . Η εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός δύο εργάσιμων ημερών το αίτημα του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους για ενημέρωση ή/και αδρανοποίηση ή/και διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων θα γίνει αποδεκτό και όπως θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εκτός σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας ή/και αδυναμίας συνεργάτη της εταιρείας για να επιληφθεί άμεσα του θέματος, που ενδεχομένως να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Διοχέτευση ή/και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD  και η ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy  δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της Ν.Ρ. Family Plan LTD και της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy σε κανέναν τρίτο φορέα. Η  Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα όπως διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων ή/και εάν η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνει προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την N.P. Family Plan LTD, νοουμένου ότι αυτό καθίσταται αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς την N.P. Family Plan LTD. Τέλος η Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα όπως διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, εάν τίθεται θέμα λόγω συμμόρφωσης με τις ανάλογες διατάξεις του νόμου.

Cookies (Αρχεία Αναγνώρισης)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή/και το κινητό τηλέφωνο του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy της Ν.Ρ. Family Plan LTD κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy χρησιμοποιεί εργαλεία web analytics, για την καλύτερη κατανόηση της αποδοτικότητας της, ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας της, εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη επισκέπτονται την ιστοσελίδα της, το είδος του περιεχομένου πλοήγησης και του προγράμματος περιήγησης / λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων της ιστοσελίδας της εταιρείας, καθώς και για τον καθορισμό των  υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών που είναι πιο πολύτιμα για τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή / και χρήσης της www.familyplan.com.cy.

Η N.P. Family Plan LTD κάνει χρήση αριθμού διαφορετικών cookies (μικρών αρχείων κειμένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη ή/και επισκέπτη ή/και μέλους από την ιστοσελίδα που επισκέπτεται, ώστε να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που ο χρήστης επισκέπτεται αλλά και για να προσφέρουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας) στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy. Όσοι χρήστες ή /και επισκέπτες επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν, ή/και για να μάθουν πώς να τα ελέγξουν ή να τα διαγράψουν, μπορούν να επισκεφθούν το http://www.aboutcookies.org.

Κάθε σχόλιο ή απορία σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που χρησιμοποιεί η N.P. Family Plan LTD και η ιστοσελίδα της www.familyplan.com.cy είναι ευπρόσδεκτα να σταλούν με e-mail στο info@familyplan.com.cy .

Αποστολή μηνυμάτων & Email

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών της εταιρείας, των προϊόντων της και της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy  αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης προς τους επισκέπτε ή/και χρήστες ή/και μέλη των υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της ή/και για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Η Ν.Ρ. Family Plan LTD δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο αποστολές τους συμφωνεί (όπως για παράδειγμα όταν αποστέλλει ερώτηση προς κάποιον ειδικό επιστημονικό συνεργάτη της N.P. Family Plan LTD, οπόταν και η εταιρεία κοινοποιεί το μήνυμα του αποστολέα προς το συνεργάτης της και ακολούθως την απάντηση του συνεργάτη προς τον αρχικό αποστολέα).

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι εν λόγω όροι για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας της Ν.Ρ. Family Plan LTD καθώς και για τη χρήση της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy διέπονται από τους νόμους του Κυπριακού δικαίου και τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα ή/και την εταιρεία, αρμόδια είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια. Οι παρόντες όροι έχουν διατυπωθεί έχοντας υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου καθώς επίσης και του υφιστάμενου φάσματος των νομικών ρυθμίσεων που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ενδεχόμενη συναρτώμενη ρύθμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος κειμένου. Σε κάθε περίπτωση η Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον ενημερώσει ανάλογα τους  επισκέπτες ή/και χρήστες της και εντός του υφιστάμενου ή και ενδεχόμενου νέου νομικού πλαισίου. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ή/και χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ν.Ρ. Family Plan LTD ή και της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy.

Εγγραφείτε στο newsletter δωρεάν για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις και τα νέα μας